Historie & Bestyrelse

Kulturhuset Tobaksgaarden åbnede 1. oktober 2004, rummer næsten 3000 m2 og består af udstillingslokaler, musik- og teatersal, biograf, spisested, Assens Kommunale Musikskole, samt en række mindre mødelokaler og grupperum til brug for forenings- og erhvervslivet.

Hele projekteringen og tilvejebringelsen af den nødvendige økonomi er kommet i hus via ihærdige menneskers benarbejde, godt hjulpet på vej af erhvervslivet i Assens.

Selve etableringen af Tobaksgaarden blev budgetteret til en anlægsomkostning på ca. 20 millioner kr., hvoraf Assens Kommune har bidraget med et anlægstilskud på 6 millioner kr.
Resten er finansieret via tilskud fra omkring 85 lokale og regionale erhvervsvirksomheder og fonde. Den lange sponsorliste vidner om en markant og entusiastisk opbakning til projektet.

Det har gennem hele forløbet været en afgørende faktor i bestyrelsens arbejde at de bygningsdele, som af sagkyndige betegnes som ”gode, sunde og smukke”, skulle være dominerende i en om- og tilbygning, således at der reelt er tale om genanvendelse af gamle fabriksbygninger.

Den kulturelle omverden og visionerne

Selve den kulturelle og mere indholdsmæssige del af huset – husets profil, udstillinger, spillestedet, teatervirksomhed og samarbejdet med foreningerne – varetages af Tobaksgaardens kulturchef, Lasse Tajmer.

Tobaksgaarden har siden sin etablering udfyldt rollen som det vestfynske kulturelle lokomotiv, med aktiviteter som trækker folk til fra hele øen – ikke mindst de tusindvis af danske og udenlandske gæster, som hvert år lægger vejen forbi Assens.

Tobaksgaarden tilstræber mangfoldighed, kvalitet og fornyelse – og skal derfor kunne rumme næsten enhver eksisterende kunstform; scenekunst, teater, stand-up, klassisk og rytmisk musik, opera, folkemusik, visuel og digital kunst, litteratur og symposier og andre former for underholdning for alle aldersgrupper.

Regionalt spillested

På baggrund af en regional spillestedsaftale har Musikhuset Posten og Dexter i Odense, Tobaksgaarden i Assens og Harders i Svendborg indgået et ambitiøst samarbejde omkring produktion og præsentation af spændende koncerter til det fynske folk! Aftalen handler blandt andet om udvikling af musiklivet og formidling af talent, vækstlag og smalle genrer.

Tjek programmet på Posten her: www.postenlive.dk
Tjek programmet på Harders her: www.harders.nu
Tjek programmet på Dexter her: www.dexter.dk

Tobaksgaarden i Assens er et anerkendt spillested, der har fokus på vækstlag, nichegenrer, samt kommercielle artister. Tobaksgaarden udgør således en særlig kulturel profil for Assens og omegn, samt gæster fra hele Fyn/Trekantsområdet.

I januar 2015 anbefalede og godkendte Assens Kommune derfor, at Tobaksgaarden bliver en del af en regional spillestedsaftale, sammen med Posten/Dexter i Odense i årene 2017-2020.

Kultur- & Fritidsudvalget er ansvarlig for kulturpolitikken i Assens Kommune og har stået i spidsen for en proces, hvor en lang række borgere, foreninger, aftenskoler og kulturaktører har været involveret i udformningen af kommunens kulturpolitik. Kulturpolitikken beskriver vision og målsætninger for den ønskede udvikling og de konkrete mål, som Assens Kommune vil gennemføre indenfor de kommende år – herunder at:

Tobaksgaarden fastholdes og styrkes som toneangivende spillested.
Videreudvikle Tobaksgaardens faciliteter som kulturel institution.
Understøtte og motivere både professionelles og græsrødders muligheder for at skabe kulturelle kvalitetsoplevelser
Fremme kulturformidling og markedsføring
Prioritere kultursatsninger.
Prioritere samarbejde og fusionsprojekter på tværs af genrer
Sikre kvalitet i børns kulturelle rygsæk, f.eks. ved introduktion til forskellige kunstneriske udtryksformer

Udvalg af afholdte koncerter, shows og udstillinger

Hundredevis af musikere, kunstnere, komikere, foredragsholdere og andre talenter har gennem tiden optrådt i Tobaksgaarden. Se en udvalgt liste her.

[FAKTA]

  • Tobaksgaarden er en tidligere tobaksfabrik midt i Assens.
  • Tobaksgaarden drives af Den Selvejende Institution Tobaksgaarden, med et årligt kommunalt driftstilskud.
  • Tobaksgaarden åbnede 1. oktober 2004 og rummer næsten 3.000 m2
  • Etableringen af Tobaksgaarden har kostet ca. 20 millioner kr.
  • Assens Kommune har bidraget med et anlægstilskud på 6 millioner kr.
  • Spillestedet ”Jacob Gade Salen” rummer op til 400 publikummer
  • Biografen har plads til 104 personer
  • Tobaksgaarden har 1 udstillingssal på ca. 140 m2
  • Caféen kan rumme op til 120 personer

Bygningskompleksets historie

Tobaksgaarden, Østergade 35, Assens ses første gang registreret i år 1682 under betegnelsen ”Jacob Nielsens Gaard og grund med Wohnung”.
Der findes en grundtaksation, som værdisætter ejendommen til 400 Slettedaler – 50 for grunden og 350 for bygningen.

Der har herefter været 14 ejere frem til år 1880, hvor tobaksfabrikant G. Gundersen erhverver ejendommen efter farver M. C. Raffenberg.
Foruden at ejendommen (gaarden) traditionelt er gået i arv i visse perioder, har den også været i direkte handel.
Det ses således, at der blandt køberne har været såvel ”Hæderlige og Vellærde”, ”Højagtbare” som ”Fornehme Kiøbs- og Handelsmænd”.
Værre stod det til i perioden år 1746 til år 1771, hvor Felbereder Ole Ditlevsen pantsætter hele gaarden, som han lige har arvet efter faderen i 1746 eller hvor ”Johan Gosman Holm i 1767 kan købe gaarden på auktion efter købmand Mosegaard – der var løbet fra det hele”.

Tobaksfabrikant Georg Gundersen kommer til Assens i 1863 og indretter sig i ejendommen Østergade 50. Det er først i 1880, at han erhverver Østergade 35 med det formål at starte tobaksfabrikation derfra.
Produktionen begynder i 1883. Ejendommen har siden været i familiens eje og i 1990’erne påbegyndtes udflytningen af virksomheden til nye lokaler.

Ejendomskomplekset ligger herefter ubenyttet hen, men tilbydes Assens kommune til overtagelse for et symbolsk beløb. Overtagelsen finder sted ved byrådsbeslutning den 23. januar 1995 og ved endeligt skøde indeholdende bl.a. overtagelsesdagen den 31. december 1994.

GOD LEDELSE I KULTURINSTITUTIONER

I de seneste år har der især fra bevilligende myndigheder, været et øget fokus på god ledelse og at man lever op til Kulturministeriets anbefalinger. På den baggrund har Tobaksgaardens bestyrelse i efteråret både 2019 og efterfølgende efteråret 2021 gennemgået Kulturministeriets anbefalinger og udarbejdet et svar på disse. Materialet er udarbejdet efter princippet “følg eller forklar” – og kan downloades her.

VEDTÆGTER FOR TOBAKSGAARDEN

§ 1 Navn
Den selvejende institutions navn er Tobaksgaarden.
Dets hjemsted er Assens.

§ 2 Formål
Tobaksgaardens formål er at skabe, vedligeholde og udbygge rammerne for kulturelle aktiviteter samt at give kultur- og fritidstilbud til alle aldersgrupper ved skabende, igangsættende og udøvende virksomhed. Dette opnås ved:
at skabe et forenings- og kulturhus som samlingssted for alle borgere.
at drive et rytmisk spillested, med tilhørende fysiske og tekniske faciliteter, med kvalitative tilbud inden for den professionelle rytmiske musik og amatørmusikken som inspiration og supplement til regionens øvrige musikliv
at tilbyde mødelokaler og udstillingslokaler
at bidrage til samarbejde og inspiration brugerne imellem
at skabe et sted, hvor aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i husets brugere
at være hjemsted for musikskole og biograf.
at drive en cafévirksomhed i tilknytning til husets aktiviteter
at tilbyde faciliteter til anden kulturel virksomhed
Desuden kan foreninger og aktiviteter med naturlig sammenhæng til Tobakgaardens formål placeres i tidsbestemte lejemål i institutionens lokaler.

§ 3 Medlemskreds
stk. 1
Som medlemmer af Tobaksgaarden kan optages foreninger, klubber, organisationer, virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, som vil bruge og/eller støtte Tobaksgaarden.
stk. 2
Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt.
Ved udtræden skal evt. gæld til institutionen være betalt.

§ 4 Økonomi
Tobaksgaardens driftsmidler tilvejebringes ved tilskud fra Assens kommune og andre myndigheder, aktiviteter, bidrag fra interesserede og ved driftsindtægter i øvrigt.
Der opkræves leje for lån af lokaler i Tobaksgaarden.
Der opkræves et årligt medlemskontingent.
Prispolitikken besluttes af bestyrelsen.

§ 5 Hæftelse
stk. 1
For Tobaksgaarden forpligtelser hæfter alene institutionen, således at der ikke er noget personligt eller solidarisk ansvar for nogen person, forening eller for Assens kommune udover de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelse direkte er påtaget.
stk. 2.
Tobaksgaarden er forpligtet ved formandens og den daglige leders underskrift. Alternativt ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Med hensyn til salg eller pantsætning af fast ejendom skal Assens byråds godkendelse indhentes.

§ 6 Generalforsamling
stk. 1
Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal på bestyrelsens foranledning. Indkaldelse sker i den lokale presse og ved opslag i Tobaksgaarden mindst 4 uger i forvejen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
stk. 2
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Valg af referent
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Godkendelse af Regnskab.
Pkt. 5. Indkomne forslag
Pkt. 6. Orientering om budget for indeværende år samt aktivitetsplan og kontingenter.
Pkt. 7. Godkendelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer for kommende periode
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 10. Valg af revisor
Pkt. 11. Eventuelt
stk. 3
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal være ophængt i Tobaksgaarden 6 dage før. Af dagsordenen skal det fremgå, hvor mange bestyrelsespladser der er på valg.
stk. 4
Foreninger, klubber, organisationer, erhvervsvirksomheder, institutioner og
enkeltpersoner m.v., som senest 3 uger inden generalforsamlingen er registreret som medlemmer af Tobaksgaarden – er valgbare og har valgret.
Et medlemskab udløser en stemme. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, Assens kommune eller mindst 10 medlemmer, med motiveret dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen
stk. 1
Tobaksgaarden ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer og maksimum 7 personer med særlige kompetencer indenfor drift af kulturhuse.
Derudover udpeger Assens Byråd 1 repræsentant fra Byrådet til Tobaksgaardens bestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode til godkendelse på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges, for en 2-årig periode, på den ordinære generalforsamling, således halvdelen er på valg i ulige år og halvdelen (+1 ved ulige antal) er på valg i lige år. Samtidig vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, for en 1-årig periode.
Bestyrelsen kan i perioder supplere sig med 1-2 personer der tilfører nødvendige kompetencer i perioden.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden for bestyrelsen er født formand i forretningsudvalget.
stk. 2
Lederen af Tobaksgaarden deltager som sekretær for bestyrelsen.
stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
stk. 4
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og tilrettelægger de interne arbejds- og kompetenceforhold i henhold til forretningsordenen.
Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper efter opståede behov – også med eksterne deltagere, men med af deltagelse med minimum et bestyrelsesmedlem.

§ 8 Ledelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger husets leder.
Lederen har det daglige driftsmæssige, økonomiske og administrative ansvar.
Dele af driften m.v. af Tobaksgaarden kan udliciteres.
Lederen af Tobaksgaarden ansætter og afskediger øvrigt personale, i henhold til retningslinjer angivet af bestyrelsen.

§ 9 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret
Foreningens midler skal anbringes på forsvarlig vis.
Regnskabet skal revideres af ekstern revisor.

§ 10 Opløsning
Nedlæggelse af institutionen kræver 2 generalforsamlingsbeslutninger med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer og med max. 2 måneders mellemrum.
Dersom institutionen nedlægges, overgår dens midler til andre formål efter
Assens byråds beslutning.
Vedtægterne er godkendt af Byrådet i Assens Kommune 26. februar 2020 og efterfølgende godkendt på Tobaksgaardens generalforsamling 22. juni 2020.

Tobaksgaardens bestyrelse

Mikkel Holmgaard, formand
Kompetencer: Erhverv / Økonomi
6061 1225
holmgaard.m@gmail.com

Søren Edlefsen, næstformand
Kompetencer: Erhverv / Økonomi
6114 4852
se@mail.dk

Alex Gundersen
Kompetencer: Erhverv / Økonomi

Birte Gamborg
Kompetencer: Kultur / Offentlig formidling

Thomas Vestmark
Kompetencer: Erhverv / Økonomi

Lisbeth Rahbek
Kompetencer: Offentlig forvaltning

Carsten Smedegård
Kompetencer: Kultur / Offentlig forvaltning

Nikolaj Leed Henriksen, udpeget af Assens Byråd
Kompetencer: Kultur / Offentlig forvaltning

Suppleanter:

Henrik Hansen
1. suppleant

Brian Pohlmann
2. suppleant

Du er på - Historie & Bestyrelse