Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder og leverandører

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Tobaksgaarden tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af indgåede kontrakter og aftaler med vores samarbejdspartnere og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik (GDPR), der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger
Tobaksgaarden er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Den Selvejende Institution Tobaksgaarden

Kontaktperson: Lasse Tajmer, kulturchef
Adresse: Tobaksgården 6, 5610 Assens
CVR: 27 06 52 28
Telefonnr.: 64 71 20 31
Mail: post@tobaksgaarden.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af indgåede kontrakter og aftaler jvf. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.
Vi behandler kun de personoplysninger som er nødvendige, for at opfylde indgåede kontrakter og aftaler.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
Hvor det er relevant videregiver vi dine data til samarbejdspartnere, der bistår os i den daglige administration.

Når vi leverer ydelser, bruger vi forskellige leverandører der hjælper os. De er nødt til at have adgang til oplysninger om vores kunder for at kunne hjælpe os med administration og levering af ydelser til dig.

I det omfang vi bruger eksterne databehandlere, er dette reguleret ved en databehandleraftale, så det sikres at dine oplysninger behandles i henhold til lovgivningen. En databehandler er en virksomhed, der behandler data/oplysninger på vegne af Tobaksgaarden. Formålet med databehandleraftalen er at lave en beskrivelse/instruktion fra Tobaksgaarden til leverandøren.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig samt i en periode herefter, der er fastsat med udgangspunkt i lovgivningen om forældelse og regnet fra ophør af kundeforholdet.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, og heller ikke hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra tredjemand m.m.

Her kan du se en liste over nogle af de væsentligste underleverandører, der modtager oplysninger fra os, og hvad de bruger oplysningerne til:

Ebillet A/S:
Levering af systemer, som vi bruger til håndtering af billetsalg
Billetten A/S:
Levering af systemer, som vi bruger til håndtering af billetsalg, bookingsystem, medlemshåndtering, hjemmeside og e-marketing.
Smartplan:
Levering af systemer, som vi bruger til håndtering af vagtplaner for medarbejdere
POS ONE A/S:
Levering af systemer, som vi bruger til håndtering af kasseapparat

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på.
En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes, med mindre vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke om tilladelse til at opbevare en ansøgning tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.